Privacy Verklaring

Via de diensten van GewoonLisa Coaching worden privacygevoelige gegevens verwerkt. GewoonLisa Coaching acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking wordt de huidige privacywetgeving die AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt in acht genomen. Dat betekent onder andere:

 

Een duidelijk vermelding met welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, via deze privacyverklaring;

Beperken van de verzameling van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

Dat jij eerst om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken gevraagd wordt in gevallen waarin toestemming is vereist;

Passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen;

Respect voor jouw recht om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

GewoonLisa Coaching, gevestigd aan Steenbraam 17 te Ter Apel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  GewoonLisa Coaching (‘ik’ in het vervolg) vindt de bescherming van persoonsgegeven van groot belang. Jouw gegevens worden dan ook met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt.

 

Contactgegevens GewoonLisa Coaching:

Steenbraam 17, 9561DA Ter Apel

info@gewoonlisacoaching.nl | https://www.gewoonlisacoaching.nl/

Bezoekadres:

IJsspoorweg 12, 7814 XA Emmen

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ik verwerk persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan mij verstrekt in correspondentie of telefonisch, bij het invullen van een contactformulier, bij het aangaan van een overeenkomst met mij, maar ook wanneer je gebruik maakt van mijn diensten en mij daarmee gegevens verstrekt, dan wel mij in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.

Uitvoering van coachsessies en andere diensten: het is noodzakelijk om de persoonsgegevens te verzamelen voor de uitvoering van een overeenkomst of voor sluiting van een overeenkomst.

Aan mij verstrekte gegevens

Als je met GewoonLisa Coaching een overeenkomst aangaat, heb ik de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

  • naam en adres;
  • contactgegevens;
  • geboortedatum;
  • geslacht;
  • bedrijfsgegevens;
  • financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)
  • Gegevens die jij verstrekt tijdens coachsessies en trajecten

 

Als je gebruik maakt van de diensten van GewoonLisa Coaching of anderszins contact met mij hebt, verwerk ik in het kader van de dienstverlening – afhankelijk van het exacte gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

  • Indien je e-mails van mij ontvangt, registreer ik de interacties
  • Websitebezoek, vastgesteld aan de hand van eigen observaties of cookies;
  • Openbare data verkregen van het internet en sociale profielen;
  • Functie in de organisatie

Het uitgangspunt daarbij is dat GewoonLisa Coaching niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden.

Rechtsgronden van de verwerkingen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou
  • Gerechtvaardigde (marketing-)belangen van GewoonLisa Coaching
  • Toestemming van de gebruiker

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, fraudepreventie, onderzoek en analyse naar eigen diensten, juridische zaken. Indien je bezwaar wilt maken, dan kun je een mail sturen naar: info@gewoonlisacoaching.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GewoonLisa Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het opbouwen en onderhouden van klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en (samenwerking)partners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 1, 2, 3].

Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en) betreft de dienstverlening (coaching), waaronder het verwerken van financiële administraties [grondslag: 1, 2].

Het bieden van klantenservice, inclusief de service rondom het kopen van diensten en het afhandelen van verzoeken of vragen [grondslag: 1, 3, 4].

Het uitvoeren van marktonderzoek om de bedrijfsvoering en diensten te verbeteren [grondslag: 3].

Om te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, e-mail, social media, website, post) vanuit zowel service- als marketingoogpunt [grondslag: 1, 3, 4].

Jou benaderen met wijzigingen van de dienstverlening of andere (commerciële) informatie (Verzenden van een nieuwsbrief) Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door op de afmeldlink te klikken of door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kunt doen [grondslag: 1, 3].

Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande diensten [grondslag: 3].

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van rechten en overeenkomsten [grondslag: 2, 3,].

Het analyseren van cookies op mijn websites. Dit doen ik om de inhoud van mijn communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. [grondslag: 3, 4].

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

GewoonLisa Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Ik maak gebruik van een intakeformulier waarin gegevens zijn opgenomen over je gezondheid om een beter beeld te krijgen van de problematiek / jouw achtergrond en om je gerichter te kunnen helpen. Ten behoeve van een effectief en efficiënt coachingstraject maakt GewoonLisa Coaching tevens gebruik van reflectieverslagen en een coachovereenkomst, waarin mogelijk ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn opgenomen over je gezondheid/problematiek/achtergrond.

Geautomatiseerde besluitvorming

GewoonLisa Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Als je via de website persoonsgegevens met ons deelt, bijvoorbeeld door het invullen van een contact formulier, of ons een e-mail stuurt, bewaard GewoonLisa Coaching deze zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Of voor de uitvoering van de overeenkomst.

GewoonLisa Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande coachees worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatstgenoten coachsessie. De gegevens van potentiële coachees worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Met de uitzondering, i.v.m. wettelijk verplichting, dat mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

GewoonLisa Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GewoonLisa Coaching gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners). Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met GewoonLisa Coaching.

 

Privacybeleid andere websites

Op de website van GewoonLisa Coaching zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. GewoonLisa Coaching kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacybeleid van de desbetreffende website te lezen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GewoonLisa Coaching gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media en WhatsApp

Je kunt er voor kiezen om via social mediapagina’s zoals Facebook, Instagram, LinkedIn of via WhatsApp contact met mij op te nemen. Wanneer je mij volgt op een van deze social media kanalen of contact met mij opneemt, krijg ik mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Op de gegevens die ik van je krijg via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door jouw verstrekte data. Lees daarom de privacyverklaring van het social mediakanaal door.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GewoonLisa Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bezit in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gewoonlisacoaching.nl.

 

Identificatie

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je ontvangt zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, reactie op jouw verzoek.

GewoonLisa Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GewoonLisa Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van GewoonLisa Coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@gewoonlisacoaching.nl

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. De informatie op deze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. GewoonLisa Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website.

Je bent zelf verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruik van deze website. Eveneens ben je verantwoordelijk wanneer je gebruik maakt van de informatie die je op gewoonlisacoaching.nl vindt.

Wijzigingen in het privacybeleid

De manier waarop ik persoonsgegevens verwerk en de samenstelling of hoeveelheid van deze gegevens, kan wijzigen. GewoonLisa Coaching behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. GewoonLisa Coaching adviseert dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 07-07-2022.

 

 

Heb je vragen of opmerkingen laat het me dan vooral weten.

Stuur een bericht!
Stuur een berichtje!
Heb je een vraag? Laat het mij weten!