Algemene voorwaarden

Opgesteld op 24-08-2022 te Ter Apel

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. GewoonLisa Coaching: De professional welke onder de naam van GewoonLisa Coaching opereert, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 86605054 en aangesloten is bij een erkende beroepsorganisatie, genaamd Collectief Alternatief Therapeuten.
 2. Opdrachtgever: de persoon, rechtspersoon of instantie, die opdracht verleent aan GewoonLisa Coaching tot het verrichten van diensten.
 3. Coachee: degene die gebruikt maakt van een van de diensten die GewoonLisa Coaching aanbiedt. De opdrachtgever en de coachee kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.
 4. Overeenkomst: gesloten overeenkomst tussen GewoonLisa Coaching en de opdrachtgever.

 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen en overeenkomsten tussen GewoonLisa Coaching en de opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door GewoonLisa Coaching uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes en aanbiedingen van GewoonLisa Coaching zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van GewoonLisa Coaching zijn vrijblijvend en herroepbaar, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
 4. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. GewoonLisa Coaching kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Totstandkoming en nakoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
 2. Een opdracht wordt verleend oor een schriftelijke acceptatie van de offerte of aanbieding door de opdrachtgever of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de opdrachtgever, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat GewoonLisa Coaching de wijzigingen schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Een overeenkomst kan zowel een losse coachsessie als een traject van coachsessies betreffen.
 4. De gesloten overeenkomst leidt voor de GewoonLisa Coaching tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.
 5. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van GewoonLisa Coaching kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

5. Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door GewoonLisa Coaching worden gevraagd. GewoonLisa Coaching zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever, dan dient dit aan GewoonLisa Coaching doorgegeven te worden.
 2. GewoonLisa Coaching is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens.

6. Duur overeenkomst, beëindiging en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse coachsessie. Na afloop van de overeengekomen periode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.
 2. Ingeval de opdrachtgever dan wel de coachee, na aanvang van een coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van GewoonLisa Coaching, anders rechtvaardigen.
 3. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
 • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 • Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

7. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. GewoonLisa Coaching zal alle informatie betreffende de opdrachtgever/coachee die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover GewoonLisa Coaching daartoe verplicht is of GewoonLisa Coaching toestemming heeft verkregen.
 2. GewoonLisa Coaching zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 3. GewoonLisa Coaching zal rapportages over coachsessies/trajecten op aanvraag van de opdrachtgever/coachee verstrekken, met inachtneming van de AVG.

8. Annulering

 1. GewoonLisa Coaching is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.
 2. Annulering van een coachtraject dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het traject te geschieden.
 3. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
 4. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
 • Bij annulering 24 uur voor aanvang van een coachsessie is de opdrachtgever geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een coachsessie is de opdrachtgever 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
 • Indien een coachsessie op verzoek van de coachee/opdrachtgever wordt verschoven naar een latere datum is de coachee/opdrachtgever bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.

9. Betaling

 1. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Alle prijzen zijn in Euro’s (€).
 2. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door GewoonLisa Coaching aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.
 4. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 5. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is GewoonLisa Coaching gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente aan GewoonLisa Coaching verschuldigd. In dat geval kan GewoonLisa Coaching besluiten om de dienstverlening aan de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. GewoonLisa Coaching zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 8. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van GewoonLisa Coaching.

10. Overmacht

Indien GewoonLisa Coaching haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van GewoonLisa Coaching, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van GewoonLisa Coaching opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

11. Aansprakelijkheid

 1. GewoonLisa Coaching geeft op geen enkele wijze een garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de opdrachtgever/coachee voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van GewoonLisa Coaching.
 2. GewoonLisa Coaching is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van GewoonLisa Coaching beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/coachee, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door GewoonLisa Coaching afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
 4. De aansprakelijkheid van GewoonLisa Coaching voor schade voortvloeiend uit de door haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een coaching.

12. Klachtenregeling

 1. Voor de afhandeling van klachten verwijzen wij naar de onafhankelijke klachtenregeling van KREAC.
 2. GewoonLisa Coaching en opdrachtgever komen overeen geschillen te behandelen overeenkomstig de klachtenregeling van KREAC.

13. Overige bepalingen

 1. Op de dienstverlening van GewoonLisa Coaching is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien één of meerdere artikelen van huidige algemene voorwaarden nietig worden verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige artikelen van huidige algemene voorwaarden.

 

DISCLAIMER

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud van de website noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website. De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd.

 

Stuur een bericht!
Stuur een berichtje!
Heb je een vraag? Laat het mij weten!